Archiwalna strona BIP

Wersja archiwalna Biuletynu wraz z zamówieniami publicznymi z roku 2020 oraz lat wcześniejszych znajduje się pod adresem: https://arch-dk.ozimek.pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DOM KULTURY w OZIMKU

MIEJSKA i GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w OZIMKU

 

Deklaracja dostępności strony internetowej

 

Dom Kultury w Ozimku oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dk.ozimek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-01-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępne treści lub funkcje

Umożliwienie odczytywania treści zawartych na stronie za pomocą elektronicznych czytników tekstu.

Z uwagi na dostosowanie treści do odczytu za pomocą czytników, wszelkie dokumenty wprowadzamy na stronę w formie dokumentów.doc/.docx  lub .pdf tworzonych w wordzie. Nie będziemy zamieszczać skanów dokumentów. Sukcesywnie będziemy wymieniać archiwalne dokumenty, zamieszczone na naszej stronie w postaci nieakceptowanej przez czytniki tekstu.

W przypadku problemu z odczytaniem załączników w postaci skanów lub innych, można skontaktować się z sekretariatem Domu Kultury w Ozimku z prośbą o zreferowanie treści takiego pliku. Telefon kontaktowy:  77 465 11 39.

 

Poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Nawigacja przyjazna dla osób niewidomych

Dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów, staramy się ułatwić poruszanie się po stronie osobom niewidomym lub niedowidzącym. Zmiany wprowadzane obecnie w interfejsie strony (prace nad nimi, rozpoczęte w połowie września 2020r.                 a zakończone 01.01.2021r.) w znacznym stopniu przyczyniły się do polepszenia jakości strony pod tym kątem.

 1. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Kontrast

Stosunek koloru czcionek umieszczonych na stronie, do tła, tworzy odpowiedni kontrast umożliwiający czytanie osobom słabiej widzącym.

Zasada zrozumiałości

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Treści lub funkcje niedostępne

Skalowalność czcionek i możliwość wyboru tła kontrastowego

Skalowalność czcionek – strona używa czcionek skalowalnych, dzięki którym jest czytelna na każdym urządzeniu mobilnym.

Wybór tła kontrastowego na naszej stronie nie jest konieczny z powodu tego, iż jej zwyczajowy stopień kontrastu czcionek i tła jest w pełni wystarczający dla potrzeb osób słabowidzących.

W nowej odsłonie strony, wprowadzonej na początku 2021 roku w znacznym stopniu został poprawiony jej interfejs, rozmieszczenie składników strony, ogólny wygląd oraz motoryka zastosowana w jej budowie.

Dostępność zdjęć i grafik dla osób niewidomych lub korzystających z niektórych  urządzeń mobilnych

Przystępujemy do wprowadzenia alternatywnych opisów grafik zamieszczanych w internecie. Teksty opisujące grafikę będą do odczytania za pomocą czytników, którymi posługują się osoby niepełnosprawne.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Robert Konowalik, adres e-mail: r.konowalik@dk.ozimek.pl,

telefon: 774651139

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż   w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, tel. 774651139, https://www.rpo.gov.pl/

Mteriały audiowizualne dostępne na stronie internetowej w celu zapewnienia dostepności architektonicznej na poziomie internetu

- Wirtualny spacer po domu kultury (seria zdjęć 360 stopni, wykonanych w różnych częsciach budynku), umieszczony został na stronie internetowej w celu poprawy funkcjonalności obiektu i przybliżeniu ważniejszych elementów osobom obserwującym nasza placówkę w siecii internetowej.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Dom Kultury w Ozimku wraz z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Ozimku mieszczą się w budynku przy ulicy księdza Kałuży 4 w Ozimku. Do budynku prowadzą trzy główne wejścia: główne - środkowe od strony ulicy księdza Kałuży, wejście lewe od strony parku zabaw i wejście prawe od strony budynku przy placu Wolności oraz pomnika. Ponadto w budynku znajdują się wejścia tylne, z których można korzystać w obecności pracowników: jedno z lewej strony budynku (wychodzące na skwer miejski), dwa od ściany tylnej (wychodzące na parking) oraz jedno ze strony prawej (wychodzące na ulicę Plac Wolności).

Od strony wejścia po prawej stronie budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do każdego z trzech głównych wejść. Podjazd wykonany został bez barier architektonicznych, nie posiada krawężników i schodów, umiejscowiony został w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika oraz parkingu samochodowego (w tym miejsca zarezerwowanego dla osób niepełnosprawnych). Dzięki umiejscowieniu wszystkich trzech głównych drzwi na tym samym poziomie (taras przed budynkiem), można wjechać na wózku od każdej z trzech wymienionych stron.

Kondygnacje i rozmieszczenie pomieszczeń w budynku

Budynek jest dwukondygnacyjny z dodatkowym półpiętrem, jednak na każdej z kondygnacji występują różnice w poziomach (znajdują się tam dodatkowe, kilkustopniowe schody komplikujące np. poruszanie się po kondygnacjach wózkiem). Wyróżniamy więc następujące poziomy z określeniem dostępu do pomieszczeń (w nawiasach numery pomieszczeń):

 • Piwnica: kotłownia, pomieszczenie pod sceną, warsztat (dostęp dla osób upoważnionych),
 • Poziom –1 (korytarze po lewej i prawej części sali widowiskowej):
  1. Strona prawa: toalety (45, 46), sala językowa (43), garderoby (41, 42), sala widowiskowa (47.1)
  2. Strona lewa: toalety (27, 28), toalety dla personelu (29,30), sala widowiskowa (23.1), pracownia teatralna (32)
 • Poziom 0:
  1. Front: hol, portiernia (48), sala widowiskowa – prawa strona (47), sala widowiskowa – lewa strona (23)
  2. Tył - korytarz za sceną: sala plastyczna (36), wypożyczalnia strojów (37), sala grafiki warsztatowej (38)
 • Poziom 1 (półpiętro):
  1. Strona prawa: biblioteka dla dorosłych (50)
  2. Strona lewa: sala kameralna (24)
 • Poziom 2 (dolna część korytarza pierwszego piętra):
  1. Strona prawa: sala taneczna (17), wejście na balkon (15)
  2. Strona lewa: sala taneczna (21), wejście na balkon (18)
 • Poziom 3 – korytarze pierwszego piętra:
  1. Strona prawa: sala prób (14), dyrekcja & sekretariat (12-13), toaleta męska (11)
  2. Tył: toaleta damska (10), kasa (9), księgowość (8), pokój instruktorski (7), sala prób (6), projekty (5)
  3. Strona lewa: sala prób (1), biblioteka dla dzieci i młodzieży (2-3) , toaleta dla osób niepełnosprawnych (4)

W ramach realizowanego projektu umieszczone zostaną przy wazniejszych pomeszczeniach domu kultury tabliczki z alfabetem braille'a, informujace o przeznaczeniu pomieszczenia.

Dostosowanie budynku do poruszania się po kondygnacjach za pomocą wózków inwalidzkich.

 1. Dostosowanie holu

Hol domu kultury posiada bezpośredni wjazd na salę widowiskową. Na widowni zostały wyznaczone miejsca dla osób na wózkach, które znajdują się w rzędzie X.

Bezpośrednio z holu można dotrzeć do innych pomieszczeń w budynku za pomocą windy.

Na holu domu kultury zaplanowane zostało umieszczenie elektronicznej tablicy informującej o możliwości dostępu pomieszczeń w budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Realizacja takiej tablicy została uwzględniona w projekcie złożonym przez naszą instytucję, który jest w tej chwili w trakcie realizacji. Brany jest także pod uwagę wariant stoiska multimedialnego,   w którym taka tablica zostanie umieszczona wraz z nagraniami głosowymi. Czas realizacji – do końca 2022r.

 1. Winda

Za pomocą windy umieszczonej w prawej części domu kultury, można dostać się do większości z pomieszczeń w budynku. Winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Przycisk poziomu 1 pozwala na dotarcie do biblioteki dla dorosłych (półpiętro)
 • Przycisk poziomu 2 pozwala na dotarcie do sali tanecznej wejściem nr 17 (dolna część - parkiet). Brak dostępu do wyżej położonej części sali tanecznej, na której znajdują się stoły i krzesła: dojście za pomocą schodów lub z poziomu dostępnego po wybraniu przycisku nr 3 windy (dostęp do części ze stołami i krzesłami dotyczyć będzie wówczas obszaru ograniczonego do sali nr 17).
 • Przycisk nr 3 pozwala na dotarcie na korytarz pierwszego piętra: sekretariat (12), kasa (9), księgowość (8), biblioteka dla dzieci i młodzieży (2), toaleta dla osób niepełnosprawnych (4), toalety damska i męska (10, 11), sala prób wokalnych (6), pokój instruktorski (7), sala prób (14), sala prób (1), oba wejścia na balkon (18, 15).

Dostosowanie korytarzy na poziomie – 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostęp do korytarzy jak i pomieszczeń z nimi sąsiadujących jest możliwy wyłącznie od tylnej strony budynku. Drzwi otwierane są wówczas na specjalne życzenia, jednak poruszanie się po korytarzu na wózku nie znajduje zastosowania. Korytarze prowadza albo do pomieszczeń nie dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, albo tez na widownię, w miejsce nie przystosowane dla wózków (opadająca podłoga, zbyt duża bliskość sceny, utrudniająca ogląd tego, co się na scenie dzieje). Niemniej w pewnych uzasadnionych przypadkach, lub na życzenie osoby, możliwość dotarcia taka drogą na widownię istnieje. Korytarze w naszej placówce są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy na piętrze (poziom 3) do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostęp do korytarzy możliwy jest za pomocą windy, na korytarzu tym znajduje się również WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (lewa część korytarza). Możliwy jest dostęp do każdego pomieszczenia znajdującego się na piętrze, w tym do niższej części kondygnacji, dostępnej po wybraniu przycisku nr 2 windy.

Dostępność sali kameralnej

Dostęp do sali kameralnej za pomocą wózka inwalidzkiego jest możliwy wyłącznie od strony tarasu przylegającego do budynku. Do tarasu dociera osobna, zewnętrzna winda. Wstęp do windy jest możliwy wyłącznie po zgłoszeniu takiej potrzeby w domu kultury (także drogą telefoniczną). W sali kameralnej umiejscowione są również osobne toalety, wobec konieczności dostania się do toalety dla osób z niepełnosprawnościami, konieczne jest udanie się na hol budynku i skorzystanie z wewnętrznej windy.

Dostosowanie schodów

Schody w budynku są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów są oznaczone listwą prowadzącą (wgłębienie o zmienionej w stosunku do schodów fakturze) na potrzeby osób niedowidzących. Kontrastowe, gumowe listwy znajdują się również na wszystkich schodach prowadzących do budynku. Dodatkowe listwy zostały umieszczone na schodach 1 piętra, na których do roku ubiegłego ich nie było.

Schody umożliwiającxe wejście z widowni bezpośrednio na scenę, z uwagi na używanie ich przez osoby z zewnątrz (w tym osoby starsze, dzieci) podczas wydarzeń kulturalnych, zostały wyposażone w poręcz przy ścianie. 

Dostosowanie wind

W budynku są dostępne trzy windy: wewnętrzna na holu, scenie (niedostępna dla osób nieupoważnionych – prowadzi do pomieszczeń gospodarczych) oraz zewnętrzna, umiejscowiona przy tarasie sali kameralnej.

Dostępność pochylni

Przed budynkiem są dostępne pochylnie od strony prawej budynku (prowadzą bezpośrednio   z parkingu, w tym z miejsca oznaczonego jako przeznaczone dla osób                                       z niepełnosprawnościami).

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku, w holu domu kultury, znajduje się kiosk multimedialny z informacjami głosowymi i filmowymi, umieszczonymi w celu usprawnienia i pomocy w poruszaniu się po obiekcie. Informacje dotyczą rozlokowania pomieszczeń oraz ich dostepności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostępność dla osób słabowidzacych

Tabliczki w języku brail przy wszystkich istotnych pomieszczeniach domu kultury oraz listwy prowadzące dla niewidzących na schodach

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym od prawej strony budynku znajduje się osiem miejsc parkingowych (w tym jedno oznaczone znakiem dla osób niepełnosprawnych), drugi parking znajduje się z tyłu budynku, skąd można dostać się do pomieszczeń umiejscowionych na poziomie –1.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Oznaczenia dla osób niewidomych lub słabowidzących

W budynku zaplanowane zostały tabliczki z napisami braille'a, umieszczone przy najważniejszych wejsciach do pomieszczeń. Zamontowane zostana w obecnym roku kalendarzowym, stanowia część projektu cyfryzacji domów kultury, który realizujemy.

Dodatkowe informacje

Siedziba Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówki Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku

Biblioteka dla Dorosłych
ul. księdza Kałuży 4 (budynek Domu Kultury w Ozimku)
Kontakt: e-mail: biblioteka@dk.ozimek.pl tel. 774651139 wew. 3

Osoba niepełnosprawna ruchowo może dostać się do Biblioteki dla Dorosłych korzystając        z podjazdu od strony pomnika oraz windy (poziom 1). Wewnątrz lokalu istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego. Korzystanie ze zbiorów wymaga pomocy bibliotekarza z uwagi na układ regałów uniemożliwiający wykonywanie manewrów wózkiem. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących. Biblioteka udostępnia audiobooki.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży
ul. księdza Kałuży 4 (budynek Domu Kultury w Ozimku)
Kontakt: e-mail: bpdladzieci@dk.ozimek.pl tel. 774651139 wew. 2

Osoba niepełnosprawna ruchowo może się dostać do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży korzystając z podjazdu od strony pomnika oraz windy (poziom 3). Wewnątrz lokalu istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego oraz ze zbiorów dla młodszych czytelników. Korzystanie ze zbiorów dla młodzieży wymaga pomocy bibliotekarza z uwagi na układ regałów uniemożliwiający wykonywanie manewrów wózkiem.  Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących. Biblioteka udostępnia audiobooki.

Użytkownicy obu bibliotek mogą korzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na piętrze (dojazd windą na poziom 3, a następnie korytarzem bez barier architektonicznych).

Filia Biblioteczna w Krasiejowie
ul. Spóracka 19 (budynek Starej Szkoły)
Kontakt: e-mail: filiakrasiejow@dk.ozimek.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek – Środa – Piątek 9.30 – 16.30 przerwa sanitarna 11.30 – 12.00

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz toaletę dla niepełnosprawnych. Wewnątrz lokalu biblioteki osoba na wózku może wjechać zarówno do wypożyczalni jak i czytelni (ustawienie regałów umożliwia wykonanie manewrów wózkiem). Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

Filia Biblioteczna w Grodźcu
ul. Częstochowska 115a (budynek Świetlicy Wiejskiej)
Kontakt: e-mail: filiagrodziec@dk.ozimek.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – Wtorek  9.30 – 12.30
Środa   13.30 – 16.30
Czwartek – Piątek 14.30 – 17.30

Wejście do budynku oraz do lokalu biblioteki nie posiada barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest dostępna  toaleta dla niepełnosprawnych. Wewnątrz lokalu biblioteki osoba na wózku może samodzielnie korzystać ze stanowiska komputerowego oraz ze zbiorów (ustawienie regałów umożliwia wykonanie manewrów wózkiem). Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

Filia Biblioteczna w Szczedrzyku
ul. Klasztorna 1
Kontakt e-mail: filiaszczedrzyk@dk.ozimek.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek 9.30 – 12.30
Wtorek 10.30 – 13.30
Środa – Czwartek – Piątek 14.30 – 17.30

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

Filia Biblioteczna w Dylakach
ul. Fabryczna 2
Kontakt e-mail: filiadylaki@dk.ozimek.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - Wtorek 10.30 – 13.30
Środa – Czwartek – Piątek 14.30 – 17.30

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie
ul. Powstańców Śl. 29
Kontakt e-mail: filiakrzyzowadolina@dk.ozimek.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – 9.30 – 12.30
Wtorek 13.30 – 16.30
Środa – Czwartek – Piątek 14.30 – 17.30

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.