Archiwalna strona BIP

Wersja archiwalna Biuletynu wraz z zamówieniami publicznymi z roku 2020 oraz lat wcześniejszych znajduje się pod adresem: https://arch-dk.ozimek.pl

Majątek pomiotu

Majątek Domu Kultury wg. stanu na dzień 31.12.2012r.

Grupy wg. Klasyfikacji Środków Trwałych ------------------- suma w PLN

1. Budynki

2.300.634,05 

2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

4.368,30

3. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

43.514,00 

RAZEM

 2.348.516,35

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane stopniowo i jednorazowo:  26.453,89

Pozostałe środki trwałe i wyposażenie w uzywaniu amortyzowane jednorazowo: 393.708,61