Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-09 02:03:29

PROJEKTY

SZTUKA WODY

Dom Kultury w Ozimku realizuje projekt

 

„Sztuka wody”

 

 który jest operacją w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 

CEL OGÓLNY: zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4: wypromowana specyfika obszaru RLGD „Opolszczyzna” związana z gospodarką, tradycją i kulturą rybacką

Przedsięwzięcie 2.4.2: działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

WSKAŹNIK: liczba przedsięwzięć o charakterze społecznym promujących specyfikę obszaru