Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-20 06:49:04

PROJEKTY

ZOOM NA OZIMEK.Projekt pn. Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów

W ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów” realizowany jest przez Dom Kultury w Ozimku projekt „Zoom na Ozimek”. Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz olny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 – wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu ofert promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp.)

WSKAŹNIK: liczba podmiotów oferujących produkt związany z zachowaniem lokalnych tradycji i obrzędów