Dom Kultury w Ozimku

e-mail:
www: dk.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-09 02:02:16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony i przetwarzania danych osobowych realizowany jest przez Dom Kultury w postaci odpowiednich paragrafów dodawanych do regulaminów istniejących w Domu Kultury w Ozimku: regulaminiach konkursów, przeglądów lub festiwali, regulaminach wydarzeń realizowanych przez naszą placówkę regulaminie MiGBP w Ozimku itp.

Poniżej udostępniamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW I FESTIWALI ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM KULTURY W OZIMKU

Zgodnie z wymogami  określonymi w  art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanego dalej  RODO), Dom Kultury w Ozimku  przedstawia Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych  pobieranych na potrzeby organizowanych przez nasza placówkę konkursów, przeglądów i festiwali, zwanych w dalszej części tekstu „konkursami”. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Ozimku z siedzibą przy
ul. księdza Kałuży 4, 46-040 Ozimek tel. 774651139

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem  Państwa danych osobowych przez  Dom Kultury w Ozimku mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@dk.ozimek.pl

3. Podstawą prawną w przypadku organizowania konkursów jest zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 23 ust. 1pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej (mail).

5. Celem zbierania danych osobowych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, tj. przeprowadzenie konkursu. Odbiorcami wszystkich danych są wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu na każdym etapie konkursu.

6. Dom Kultury w Ozimku pobiera od Państwa tylko te dane, jakie są niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania, czyli związane i wynikające bezpośrednio z uczestnictwa w konkursie.

7. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia oraz  zapomnienia, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.

11. Dane osobowe i wizerunkowe uczestnika konkursu mogą być przetwarzane na stronach internetowych Domu Kultury w Ozimku, Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, fanpage’u Domu Kultury lub w prasie lokalnej.

12. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili przeprowadzenia konkursu.

13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.

14.  W wypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu, do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz podanie jego danych osobowych.

15. W sytuacji, gdy uczestnik zostaje zgłoszony do konkursu przez instytucje delegującą, wymagana jest zgoda osoby zgłaszającej, tj. nauczyciela, wychowawcy, instruktora lub trenera na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w karcie zgłoszeń.