MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w OZIMKU


 

 

 

 

 

Czytanie - to jedna z bram do wolności

(R. Escarpit)

Zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. nr 85 poz. 539, z póź. zm.) ,, biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Specyfika tego rodzaju instytucji kultury zawiera się już w samej nazwie, bowiem słowo publiczny wyraźnie podkreśla jej ogólnodostępny charakter. Funkcja ta realizowana jest poprzez:

  • bezpłatny dostęp do zbiorów bibliotecznych dla wszystkich obywateli bez względu na wiek, wykonywany zawód czy zamożność,
  • stworzenie optymalnej sieci placówek na terenie miast i gmin (bibliotek macierzystych wraz z filiami)
  • dogodne dla większości użytkowników godziny pracy ( zarówno rano jak i popołudniu )

Zatem biblioteka publiczna wydaje się być idealnym miejscem, w którym można nie tylko rozwijać pasje czytelnicze, lecz także zdobywać wiedzę i uczestniczyć w kulturze.

Działalność

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku pracuje na rzecz społeczności lokalnej już od ponad 55 lat (w 2018 roku placówka obchodziła jubileusz 55-lecia istnienia).

Od 1995 roku działa w strukturze Domu Kultury W Ozimku. W chwili obecnej sieć gminną tworzą: placówka stopnia podstawowego (Wypożyczalnia dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży) oraz 5 filii bibliotecznych pracujących około 20 godzin tygodniowo. Największym księgozbiorem dysponuje Wypożyczalnia dla Dorosłych - ponad 32 000 woluminów. 

Do podstawowych zadań MiGBP w Ozimku należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących regionu.
Wzbogacanie zbiorów. jest warunkiem nieodzownym rozwoju biblioteki. Odbywa się ono głównie na drodze zakupu nowości wydawniczych oraz poprzez pozyskiwanie darów od osób prywatnych i instytucji. Kupując książki nasza biblioteka zawsze uwzględnia potrzeby czytelników, wśród których znajdują się zarówno osoby kształcące się, jak i czytające dla przyjemności. Dlatego obok beletrystyki, co roku staramy się nabywać najbardziej poszukiwane pozycje popularnonaukowe, w tym także publikacje prezentujące zagadnienia regionalne . Od 2004 roku biblioteka zaczęła gromadzić zbiory specjalne, głównie dokumenty elektroniczne na CD ROM-ach oraz audiobooki. Wszystkie placówki opracowują zbiory w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+.

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie ich do domu.
W naszych placówkach wypożyczalnia i czytelnia mieszczą się w jednym pomieszczeniu, co wymaga od bibliotekarzy szczególnej uwagi i doskonałej orientacji w całości zbiorów. Nasi czytelnicy mają wolny dostęp do półek (za wyjątkiem księgozbioru podręcznego, który udostępnia bibliotekarz), więc sami mogą każdą książkę wyszukać i dokładnie przejrzeć, zanim ją wypożyczą.
Jednocześnie pracownicy MiGBP w Ozimku zawsze służą pomocą i radą w wyborze książek oraz prowadzą szczegółową statystykę wypożyczeń.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
Funkcja informacyjna bibliotek jest obecnie traktowana priorytetowo. Jest to związane z transformacjami społeczno-kulturowymi, prowadzącymi do rozwoju tzw. społeczeństwa informacyjnego, dla którego informacja staje się szczególnie ważną i poszukiwaną wartością. Biblioteki w naturalny sposób wspierają ten proces i coraz częściej są postrzegane nie tylko jako tradycyjne książnice, ale przede wszystkim jako centra informacji. MiGBP w Ozimku aktywnie uczestniczy w tych przemianach. Oprócz tradycyjnego warsztatu informacyjno-bibliograficznego, na który składają się katalogi, zestawienia bibliograficzne i księgozbiór podręczny, udostępniamy czytelnikom zasoby sieciowe, elektroniczne bazy danych i katalogi on-line. Bibliotekarze udzielają wskazówek jak sprawnie i skutecznie poruszać się po internecie, a nierzadko także uczą jak korzystać z komputera. Biblioteczna czytelnia internetowa, która działa od 2004 roku, cieszy się sporym zainteresowaniem i znacząco rozszerza bazę informacyjną naszej placówki. Omawiana działalność biblioteki jest odnotowywana w postaci tzw. kwerend oraz odwiedzin w czytelni internetowej.

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa – działalność kulturalno-edukacyjna
Czytelnictwo, jak każda sfera kultury, wymaga szczególnej troski o rozwój, a także wsparcia działaniami promocyjnymi. Nasza biblioteka stara się krzewić zainteresowania czytelnicze wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, dyskusje czy głośne czytanie przybliżają najmłodszym użytkownikom biblioteki świat literatury i nauki, a jednocześnie przygotowują ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Z kolei różnorodne wystawy i ekspozycje książkowe zapoznają czytelników z ciekawymi zjawiskami literackimi czy też upamiętniają rocznice ważne dla kultury polskiej i światowej.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
MiGBP w Ozimku współpracuje z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, szkołami i przedszkolami w całej gminie, a także innymi organizacjami, jak np. Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. Efektem tej współpracy są imprezy kulturalne i czytelnicze.

KONTAKT Z BIBLIOTEKĄ
Adres:
ul. księdza Kałuży 4
46-040 Ozimek

tel. (077) 4651-139
wew. 3 – Wypożyczalnia dla Dorosłych, Kierownik
wew. 2 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży

e-mail: bpozimek@op.pl 

Personel placówek miejskich:

Jolanta Rogowska - Kierownik MiGBP w Ozimku
Wanda Telka, Anna Kępkowska – Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wiesława Piechaczek, Aldona Kuśmierska - Oddział dla Dzieci i Młodzieży

  • Data aktualizacji: 2020-09-30 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 753 186