OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
DLA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU,
DZIAŁAJĄCEJ W STRUKTURZE DOMU KULTURY W OZIMKU


Zgodnie z wymogami  określonymi w  art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanego dalej  RODO), Dom Kultury w Ozimku  przedstawia Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych  pobieranych na potrzeby rejestracji w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Ozimku z siedzibą przy ul. księdza Kałuży 4, 46-040 Ozimek tel. 774651139 reprezentowany przez dyrektora. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną poprzez e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl lub pisemnie na adres siedziby.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych przez  Dom Kultury w Ozimku może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez dyrektora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@dk.ozimek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w następujących celach:

a)  wykonywania obowiązku wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(DZ.U. z 2018 r. poz. 574),  a w szczególności udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych,
t.j. odzyskiwania udostępnionych materiałów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, jak również świadczonych usług informacyjnych;
b) wykonywania obowiązków statystycznych wynikających z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997)

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, czyli na podstawie zgody, w celu przekazywania informacji o nowościach i imprezach bibliotecznych oraz w celu rejestracji jako użytkownika korzystającego na miejscu ze zbiorów i usług MiGBP w Ozimku. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

5. Pani/Pana dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami obowiązującymi
w przepisach prawa.

6 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.

7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy prawa lub na podstawie umowy powierzenia danych podmiotom współpracującym z Domem Kultury w Ozimku w zakresie udostępniania zbiorów (np. administratorowi systemu bibliotecznego) . Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.

9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od roku ostatniego zwrotu udostępnionych materiałów bibliotecznych. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce, w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec biblioteki.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie przez Dom Kultury w Ozimku danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy RODO.  Organem właściwym do wniesienia w/w skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych przetwarzanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań ustawowych. Konsekwencją odmowy  podania danych będzie brak możliwości rejestracji jako czytelnika w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku i korzystania z jej zbiorów i usług.

12. Podanie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody, w celu informowania o nowościach i imprezach bibliotecznych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie wpływa na prawo do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

13. Podanie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody, w celu rejestracji jako użytkownika korzystającego na miejscu ze zbiorów i usług MiGBP w Ozimku  jest dobrowolne, ale niezbędne do procesu rejestracji. Konsekwencją odmowy  podania danych będzie brak możliwości korzystania na miejscu ze zbiorów i usług MiGBP w Ozimku.

14.  Przy zapisie do biblioteki dzieci do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz podanie jego danych osobowych.

 

  • Data aktualizacji: 2020-11-24 09:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 814 713