Zapytanie ofertowe nr ZZP.II/2015

                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Odnowy wsi

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZZP.II/2015

Z dnia 11.02.2015

na zdanie pn.:

„Jest w Orkiestrach Dętych Siła”

Lokalizacja: gmina Ozimek, Ozimek, ul. Dłuskiego 4

                                                                                                     

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 I. ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Dom Kultury w Ozimku

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ozimek, Ul. Dłuskiego 4

Tel. 77 46 51 139, fax. 77 46 51 139

www.dk.ozimek.pl, e-mail: dyrektor@dk.ozimek.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa dwóch banerów reklamowych do Domu Kultury w Ozimku:

 

 

 

 

Baner reklamowy 1 szt.

 

Zewnętrzny reklamowo-informacyjny

- wymiary 0,9m x 5,8m

- umieszczenie logotypu PROW 2007-2013 oraz informacji o dofinansowaniu projektu ze środków UE

 

 

Baner reklamowy 1 szt.

 

Wewnętrzny, stanowiący element scenografii

- wymiary 1,49m x 6m

- umieszczenie logotypu PROW 2007-2013 oraz informacji o dofinansowaniu projektu ze środków UE

 

III. OPIS WARUNKÓW JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w oparciu o załącznik nr 1 do oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym

     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

     § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

     § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

4. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5. Oferta winna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

6. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;

7.   Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Inne wymogi Zamawiającego dot. powyższych banerów:

 

1)      Wysokiej jakości nadruk na materiale banerowym; materiał i nadruk powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych

2)      System mocowania do każdego banneru (oczka metalowe)

3)      W cenie należy uwzględnić dostawę do Zamawiającego

4)      Umieszczenie na banerach logotypów oraz informacji o dofinansowaniu

5)      W cenie należy uwzględnić wykonanie projektu graficznego zgodnie z ustaleniami

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 marzec 2015 r.

V. DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć poprawnie wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający dokona oceny tylko tych ofert, które wpłyną do upływu terminu składania ofert i będą spełniały wymagania formalne.

3. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

4. Oferty nie opatrzone podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Wykonawcy zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

5. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena brutto podana w formularzu ofertowym (100%) przeliczonego wg wzoru:

                C = najniższa oferowana Cena / Cena badanej oferty x 100

6. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA BRUTTO.

7. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert, które uzyskają jednakową najwyższą ilość punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona (do wyboru):

- za pośrednictwem poczty

- za pośrednictwem kuriera /

- za pośrednictwem poczty elektronicznej

- osobiście do siedziby Zamawiającego

do dnia 17.02.2015 r. do godz. 16:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i informacji Działalności Gospodarczej w celu weryfikacji, czy oferta została złożona przez osobę upoważnioną i wraz z oświadczeniem - zał. nr 3.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono w aktualnościach na stronie: www.dk.ozimek.pl oraz na zakładce bip

 VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.dk.ozimek.pl

  IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Kizyma – pod numerem telefonu 77 46 51 139 wew. 103 oraz adresem email: ksiegowosc@dk.ozimek.pl

 X. ZAŁĄCZNIKI:

 

Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 1 do oferty,

Wzór umowy – załącznik nr 2.

Wzór oświadczenia – załącznik nr 3.

Wzór logotypów do umieszczenia na banerach– załącznik nr 4.

 

 • Data aktualizacji: 2020-07-02 11:53
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 640 298